Vi går till kyrkoval i Boo församling 2021! | Sverigedemokraterna Nacka

Vi går till kyrkoval i Boo församling 2021!

Sverigedemokraterna månar om kyrkan, och kommer att se till att kyrkan får styrande politiker på alla nivåer, politiker som också månar om kyrkan. Det finns anledning att påminna om att kyrkan heter Svenska kyrkan. Kyrkan finns i Sverige, den är svensk, och den är en del av våra svenska rötter genom sin roll i skapandet av vårt svenska rike och vår svenska nationalstat en gång i tiden.

Sverigedemokraternas vision är en bred och livskraftig folkkyrka där det kristna budskapet står i centrum för dess verksamhet. En kyrka som utan att ge avkall på sina värden, sin värdighet eller sina traditioner vänder sig till samhället och söker nya arbets- och kommunikationsformer. Kyrkan ska heller inte påta sig rollen som megafon för politisk propaganda.

Vi vet vad vi vill att kyrkan ska vara. Den ska vara ett religiöst samfund för kristna, och hålla sig till kristna ståndpunkter och värderingar. Det ligger inget avståndstagande emot någon annan i det, utan bara ett enkelt konstaterande om vad Svenska kyrkans identitet är och ska vara. Den identiteten blir styrande för vad kyrkan ska göra, och det innefattar också utåtriktad verksamhet, bra aktiviteter för församlingsmedlemmar och diakoni.

Det behövs förändring. Och förändring kommer inte med mindre än att någon genomför den. Sverigedemokraterna står redo att vara den förändrande kraften i kyrkan.

Vi ställer upp med tre kandidater i Boo församling:

  1. 1. Stephan Andersson, VVS-ingenjör
  2. 2. Bror Bergquist, maskiningenjör
  3. 3. Yvonne Astelius, gymnasielärare

 

Vi har ett brett kyrkopolitiskt program på alla plan – kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte. Den som månar om en kristen och svensk kyrka, med rågång mot politisering och mot allmänt flummig och missriktad välvilja utan plan eller idé, bör hitta en del att känna igen sig i.

  • * Svenska kyrkan har sin roll som kristen kyrka, som predikare av evangelium och som en resurs för både troende och behövande i församlingar och stift – däremot inte som ett propagandistiskt reservparti på vänsterkanten, som alltför ofta är fallet idag.

 

  • * Svenska kyrkan har ett mycket stort ansvar för de historiska värden som den innesluter i sig, inte minst kyrkobyggnader som är symboler för bygd och folk. Det bör i princip vara obligatoriskt för kyrkan att överlämna historiskt och kulturellt intressanta byggnadsverk till Statens fastighetsverk, ifall kyrkan inte längre kan göra bruk av dem utan avser att låta dem förfalla.

 

  • * Svenska kyrkan har en förskräckande statistik av mål och fällande domar i Arbetsdomstolen. Humanism och tolerans är centrala kyrkliga värden, och måste därför återfå sin plats även i kyrklig personalpolitik. Svenska kyrkan ska vara ett arbetsrättsligt och personalpolitiskt föredöme. Till detta kommer att Svenska kyrkan på alla nivåer beslutsamt måste röka ut alla tendenser att negativt särbehandla politiskt obekväma anställda, eller anställda med åsikter som inte passar in i det politiskt korrektas snäva ramar. Nolltolerans mot åsiktsintolerans i kyrkan.

 

  • * Svenska kyrkan har ett ansvar för sina stora finansiella tillgångar. I grunden är det tillgångar som måste bevaras klokt för att kyrkan i sin tur ska kunna bevaras med de tillgångarnas hjälp, men kyrkan behöver också väga av den intressekonflikt som kan uppstå i valet mellan att äga och förvärva tillgångar som i sig kan vara lönsamma men också diskutabla utifrån kristen etik. I detta sammanhang ligger också att kyrkan behöver avstå från att ta hänsyn till förfelad, trendstyrd och kortsiktig politisk korrekthet i sina investeringar och i liknande beslut.

 

  • * Svenska kyrkan behöver aktivt och medvetet ta hänsyn till konsekvenser i det kringliggande samhället vid fastighetsaffärer. Kyrkan måste kunna förfoga över mark och motsvarande tillgångar, för kyrkan har ett legitimt behov av medel till sin verksamhet – men kyrkan behöver fundera en extra gång på vad i och för sig lönsamma affärer kan leda till.

 

  • * Svenska kyrkan sysslar inte bara med gudstjänster och andra kulthandlingar, utan både har och ska ha utåtriktad verksamhet inom sina församlingar och stift – diakoni, Alpha-kurser, Kyrkans barntimmar med mera. Detta är värdefullt, men det får inte leda till att kyrkan avsiktligt eller oavsiktligt låter destruktiva subkulturer sätta sig fast i Sverige, exempelvis bland EU-migranter eller illegala invandrare.

 

  • * Det språk på vilket predikningar sker i Svenska kyrkan ska vara ett och endast ett – vårt svenska språk. Den som vill predika på ett annat språk ska vara fullt berättigad och välkommen att göra det – i en annan kyrka.

 

Aktuell information om Sverigedemokraternas kyrkovalskampanj kommer att finnas på:

www.facebook.com/SDNacka och https://nacka.sd.se

Man kan förtidsrösta i Boo församling, i Kyrkans Hus, 6 – 19 september, eller på valdagen i Kyrkans hus, 08.00 – 20.00. Frågor kan besvaras av gruppledaren i Boo församling och tillika Sverigedemokraternas valrörelsesamordnare, Stephan Andersson, på 070-298 80 87.